therealdesign

Kallelse till extra årsmöte 14 okt kl 11.

Länk: Kallelse till extra årsmöte den 14 oktober kl 11.

********

Här nedan finns årmötesprotokoll, motioner och styrelsens förslag till stadegändringar. 

Protokoll från årsmöte i Täby konstvänner den 11 mars 2017
Plats: Täby Kulturcentrum Karby Gård

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Birgit Hallerfors öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Birgit Hallerfors
och till sekreterare valdes Ann-Christine Aggeborn.

§ 3. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Inga-Lill Lindmark och Ulla-Britt Hede.

§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet befanns utlyst enligt stadgarna.

§ 5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsens förslag till föredragningslista godkändes efter tillägg av § 19. Övriga frågor
och § 20. Mötets avslutande

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte RR/BR för år 2016
Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen godkändes
och lades till handlingarna efter två korrigeringar av verksamhetsberättelsen under övriga aktiviteter: verksamheten gällde 2015 och stipendiaten var Helena Pernow.

§ 7. Revisorns berättelse över verksamhetsåret.
Revisor Lennart Cederstam föredrog revisorernas berättelse.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016.

§ 10. Fastställande av årsavgift för år 2018
Årsavgiften fastställdes till oförändrat 300 kronor per person och 550 kronor för par som bor på samma adress. Konstnärsmedlemskap, utan vinstmöjlighet, hänsköts till § 12.

§ 11. Motioner
Fyra motioner (från fem medlemmar) har inkommit till styrelsen. Ordföranden läste upp motionerna. Mötet uppmanade styrelsen att lägga ut dem i sin helhet på hemsidan.

Motion 1.
Mötet biföll styrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. Styrelsen uppmanas att säkerställa att varje lottnummer har lika vinstchans genom att tydligt röra om bland polletterna mellan varje dragning.

Motion 2, 3 och 4.
Mötet biföll styrelsens förslag till beslut: Motionerna tillstyrks, dvs att endast de som är närvarande eller lämnat fullmakt kan deltaga i lotteriet.. För att detta ska kunna genomföras krävs en stadgeändring. Beslutet innefattade också krav på att medlemmarna noggrant informeras om detta i nästa medlemsbrev.

§ 12. Förslag från styrelsen gällande stadgeändringar

Stadgeparagraf 9. Medlemslotteri.
” Ordinarie utlottning av inköpta konstverk bland föreningens medlemmar ska ske en gång per år i samband med årsmötet. Fullvärdig medlem deltar i utlottningen med en lott.”
Beslut: Ta bort ordet ”Fullvärdig” Lägg till meningen: För att kunna ta del av vinst krävs antingen att man är närvarande vid utlottningen eller att man har lämnat fullmakt.

Stadgeparagraf 7. Medlemsavgifter
Beslut: Stryk meningen: ”Medlem i föreningen Täby konstnärer och/eller KRO/grupp 84 får bli passiv medlem i TKV mot en reducerad avgift som beslutas av årsmötet”.

Stadgeparagraf 8. Räkenskapsår och revision.
Styrelsens förslag avslogs.

En stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande årsmöten. Ordföranden informerade om att ett extra årsmöte därför kommer att hållas den 14 oktober kl. 11.00 på Karby Gård.

§ 13. Förslag från styrelsen gällande användning av Sohl-pengar
Styrelsens förslag att Sohl-pengarna (ett tidigare arv) skall användas till utökning av
ungdomsstipendiet och till firandet av TKV 70 år bifölls.

§ 14. Förslag från styrelsen gällande värd- och medlemsfest
Styrelsens förslag att värdar och styrelsen bjuds på medlemsfesten bifölls.

§ 15. Val av ordförande
Birgit Hallerfors omvaldes som ordförande för ett år.

§ 16. Val av styrelseledamöter
Ann-Christine Aggeborn, Eva Erichsen, Bo Holmberg, Viveka Westlund, Lena Åkerström kvarstår ett år. Erik Engström, Agneta Lundahl Dahlström omväljs för två år. Nyval av Anita Åsard för två år.

§ 17. Val av revisor och ersättare
Kristina Janstål, nyval på ett år
Lennart Cederstam, nyval av revisorssuppleant på ett år

§ 18. Val av valberedning för ett år
Ulrika Anderstedt, sammankallande (omval), Ann-Charlotte Djerf (omval) och
Annika Billing Thorslund (nyval).

§ 19. Övriga aktiviteter
Ann-Christine Aggeborn påminde om konstresan den 23 april.
Agneta Lundahl Dahlström uppmanade alla att lämna in ev. ny mail-adress och även lämna in mail-adress, om det inte redan gjorts.
Annika Billing Thorslund avtackades med böcker och Lennart Cederstam med blommor.

§ 20 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
Efter årsmötet delades årets stipendium ut till Pauline Berglund och därefter vidtog den sedvanliga utlottningen av inköpta konstverk

Birgit Hallerfors, ordförande Ann-Christine Aggeborn, sekreterare

Justeras:

Inga-Lill Lindmark Ulla-Britt Hede

Inkomna motioner (klicka på texten)

Styrelsens förslag till beslut och stadgeändringar (Klicka på texten)
 

 

                                            

 

Täby konstvänner © 2012 | All rights reserved