therealdesign

Protokoll från extra årsmöte 14 oktober.

 

Protokoll från extra årsmöte i Täby konstvänner

den 14 okt 2017

Plats Täby Kulturcentrum Karby Gård

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Birgit Hallerfors öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Birgit Hallerfors

och till sekreterare valdes Viveca Westlund.

§ 3. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Gunilla Engström och Peter Erichsen.

§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet befanns utlyst enligt stadgarna.

§ 5.Godlännande av föredragningslistan

Styrelsens förslag till föredragningslista godkändes.

§ 6. Förslag på två stadgeändringar

Stadgeändringar kräver två på varandra följande årsmöten.

De första besluten togs på årsmötet den 11 mars 2017

1. Stadgeparagraf 7. Medlemsavgifter

Nuvarande text: Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och gäller för nästkommande år. Endast medlem som har erlagt full avgift är berättigad att delta i föreningens medlemslotteri påföljande år.

Medlem i föreningen Täby konstnärer och/eller i KRO/grupp 84 får bli passiv

medlem i TKV mot en reducerad avgift som besluts av årsmötet.

Förslag till stadgeändring: Stryk meningen ”Medlem i föreningen Täby Konstnärer och/eller KRO/grupp 84 får bli passiv medlem mot en reducerad avgift som beslutas av årsmötet”.

Styrelsens förslag bifölls

2. Stadgeparagraf 9. Medlemslotteriet

Nuvarande text: ”Ordinarie utlottning av inköpta konstverk bland föreningens medlemmar skall ske en gång per år i samband med årsmötet.

Fullvärdig medlem deltar i utlottningen med en lott”.

Förslag till ändring: Ändra sista meningen till: Medlem deltar i utlottningen med en lott.

Lägg till meningen: För att kunna ta del av vinst krävs antingen att man är närvarande vid utlottningen eller att man har lämnat fullmakt.

Beslutades att ett meddelande till styrelsen via mail också gäller som fullmakt.

Styrelsens förslag bifölls.

 

§ 7.Täby Konstvänners 70-årsjubileum

Kort information från ordförande om planerna inför jubileumsåret.

Information kommer att sändas ut i medlemsbreven och läggas ut på hemsidan.

§ 8. Mötet avslutas

 

Efter avlutat möte vidtog utlottning av en tavla av konstnären Kerstin Söderström – Ergo.

Vinnare: Margareta Altin.

Birgit Hallerfors, ordförande                                               Viveca Westlund, sekreterare

Justeras;

Gunilla Engström                                                                  Peter Erichsen

Täby konstvänner © 2012 | All rights reserved