Stadgarna är antagna vid följande årsmöten: 2013, 2014 och 2017 (mars och oktober).

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN
TÄBY KONSTVÄNNER

§ 1 Namn

Föreningens namn är Täby konstvänner, TKV, med säte i Täby kommun.

Föreningens organisationsnummer är 802401-9344

Föreningen är medlem i riksförbundet för Sveriges konstföreningar.

TKV: s medlemsnummer är 0160004

§ 2 Ändamål

Föreningen har till uppgift att sammanföra konstintresserade och att öka kunskaperna om och förståelsen för konst genom att

anordna utställningar och konstaftnar
göra inköp av konst för utlottning bland medlemmarna
arrangera besök vid konstutställningar, i konstnärsateljéer, på museer m m
initiera konstresor samt
iövrigt bedriva verksamhet som överensstämmer med föreningens uppgift.

§ 3 Medlemskap

Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemskap får den som erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift och gäller från den dag avgiften är betald till och med den

31 december samma år.

§ 4 Årsmöte

mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse och motioner

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall som regel hållas före mars månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall ske genom personlig kallelse på det sätt föreningens styrelse beslutar senast fjorton dagar före mötet.

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion, som skall vara skriftlig, skall vara föreningens styrelse tillhanda senast åtta dagar före årsmötet.

mom. 2 Rösträtt, yttranderätt och omröstning

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Omröstning sker öppet. Val företas dock med slutna röstsedlar om votering har begärts. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Lika röstetal vid val avgörs dock genom lottning.

mom. 3 Ärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
Prövning av att kallelse till mötet skett i enlighet med föreningens stadgar
Behandling av styrelsens årsredovisning
Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om årsavgift
Behandling av motioner
Val av ordförande för ett år
Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare
Val av revisor och ersättare
Val av sammankallande och minst två övriga ledamöter i valberedningen.

§ 5 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om föreningens styrelse eller revisorerna finner anledning att kalla till ett sådant eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Begäran skall vara skriftlig och ange skäl för att kalla till ett extra årsmöte.

Extra årsmöte skall hållas senast två månader efter det att beslut härom fattats. Extra årsmöte kan endast behandla det eller de ärenden som utgör anledning till mötet. Vad gäller kallelse med mera till mötet gäller samma regler som för ordinarie årsmöte i tillämpliga delar.

§ 6 Styrelse

mom. 1 Sammansättning

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordförande och därutöver minst fem och högst åtta ledamöter. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år om årsmötet inte beslutar annat.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare samt vid behov arbetsutskott. För behandling av speciella ärenden får styrelsen till sig adjungera en eller flera personer utanför styrelsen.

mom. 2 Ansvar och uppgifter

Det åligger styrelsen

att handha föreningens angelägenheter i överensstämmelse med vad som angetts i § 2 Ändamål
att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi och även svara för en tillfredsställande kontroll därav
att ombesörja inköp av konstverk till medlemslotteriet.

mom. 3 Möten, beslutsmässighet och protokoll

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger om året eller när minst tre ledamöter påfordrar det.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut om inköp av konstverk tas i den ordning som styrelsen bestämmer.

Styrelsen ska föra protokoll över fattade beslut och gjorda inköp av konstverk.

§ 7 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och gäller för nästkommande år. Endast medlem som har erlagt full avgift är berättigad att delta i föreningens medlemslotteri påföljande år.

§ 8 Räkenskapsår och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor och en ersättare för denne, vilka väljs för ett år på årsmötet.

Styrelsen skall överlämna årsredovisningshandlingarna till revisorn och dennes ersättare senast den 25 januari. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast den 15 februari.

§ 9 Medlemslotteri

Ordinarie utlottning av inköpta konstverk bland föreningens medlemmar skall ske en gång per år i samband med årsmötet. Medlem deltar i utlottningen med en lott.

För att kunna ta del av vinst krävs antingen att man är närvarande vid utlottningen eller att man lämnat fullmakt.

§ 10 Stadgeändring och föreningens upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet krävs minst två tredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

I händelse av upplösning skall med föreningens eventuellt kvarvarande tillgångar förfaras på det sätt som föreningen beslutar.

Föreliggande stadgar ersätter tidigare stadgar för föreningen Täby Konstvänner, senast antagna vid årsmötet 2014.